Kapcsolat

E-mail: info<kukac>regioert.huTÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2012-006- Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések

2012.12.13.

TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2012-006- Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megnyert, a TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2012-006 pályázati azonosítóval ellátott, „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések Komplex munkaerő-piaci programok megvalósítása az Észak-magyarországi Régió 4 leghátrányosabb helyzetű kistérségében” elnevezésű pályázat megvalósítási időszaka 2012 decemberében lezárásra került. Ezen átfogó program időszaka közel 2 éves időszakot ölelt fel.

A pályázat megvalósulása során az adott Kistérségekben helyzet- és szükséglet elemzés készült, melynek célja az volt, hogy olyan szakmák elsajátításához nyújtsunk segítséget a definiált célcsoport számára, melyek megszerzésével lényegesen javulhat esélyük az aktív munkaerőpiacra történő visszavezetésükhöz.

Kiemelt innovatív elemként szerepelt a pályázatban, hogy a térség legnagyobb foglalkoztatóikkal szoros együttműködésben valósult meg, mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati oktatás. Olyan munkáltatók kerültek bevonásra ezen programban, akiknél a legnagyobb valószínűsséggel a program lezárását követően is lehetőségük nyílt a munkavállalásra. A képzési és gyakorlati helyszínek kiválasztásánál kiemelt szempont volt a célcsoport otthonához azokat legközelebb vinni.

A fentiek figyelembevételével Kistérségenként 2-2 képzési csomag került kidolgozásra. A képzési programba bevontak száma összesen 96 fő volt, kistérségenként 24 fő, képzésenként 12-12 fő vett részt.

Számukra megadatott a lehetőség, hogy aktívan bekapcsolódhattak és részesei lehettek ennek a programnak.

A résztvevők közül, a képzési modulok teljesítését követően Kistérségenként 3-3 fő /azaz 6 fő/, összesen 24 főnek adatott meg a lehetőség, hogy tanfolyami teljesítménye alapján bekerült egy 6 hónapos továbbfoglalkoztatási programba, ahol a megszerzett szakmájának megfelelően elsajátított ismereteit gyakorlatban, a munkavilágába adaptálhatta.

A Főpályázó, a TKKI /Türr István Képző és Kutató Intézet/, míg a Konzorciumi partnerek a BKSZK / Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ /; HKTT /Hevesi Kistérség Többcélú Társulása/, RECIK /Regionális Civil Központ Alapítvány/, RFA /Régió Fejlesztéséért Alapítvány volt.

TOBORZÁS KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA

Észak-magyarországi régió Szikszói Kistérségben a „pedellus” és betanított környezetvédelmi munkás és kisgépkezelő” elnevezésű tanfolyamok kerültek meghirdetésre a célcsoport számára. Kiemelt jelentőséggel bírt, hogy minél szélesebb körből értesüljenek az érdeklődők a projekt céljáról és az általa nyújtott lehetőségekről.

A célcsoportok megszólításához az alábbi szakmai szervezetek/ partnerek támogatását vettük igénybe:

 • Munkaügyi Központ Szikszói Kirendeltség,
 • 22 településből 20 település Polgármesteri Hivatala,
 • Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ,
 • Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás.

A toborzás céljából az alábbi kommunikációs csatornákat vettük igénybe:

 • Személyes informálás, tájékoztató fórumok tartása a célcsoport számára
 • Kiegészítő eszközök megjelenő hirdetési felületek elhelyezése (szórólapok, tájékoztató plakát) a szakmai szervezetek/ partnerek székhelyein /részletezve lásd fenti felsorolás/
 • Hirdetési felületeken: szórólapon és plakáton feltűntetett ingyenesen hívható zöldszám.
 • Hirdetési felületeken: szórólapon és plakáton megadott helyi koordinátor telefonszáma
 • Saját fejlesztésű honlap /önálló internetes felület/: www.dobbanto.eu

A 1. ábra szemlélteti, hogy a kiválasztási folyamatban is résztvevők visszajelzései alapján, a megjelentek, honnan szereztek tudomást a meghirdetett programról.

1.ábra

Értesülés a programról/ Hirdetési csatornák mutatói

Saját szerkesztésű táblázat, adatok felhasználásának forrása: Dobbantó/Szikszói Kistérség - Jelentkezési lap

Az Észak-magyarországi régió Szikszói Kistérségben 3 helyszínen került megrendezésre a tájékoztató nappal egybekötött toborzási és kiválasztási folyamat.

A helyszín kiválasztásakor az alábbi elvárásokat vettük figyelembe:

 • település lélekszáma megközelítse az 1000 főt,
 • a településen élő célcsoport számára könnyen megközelíthető legyen, ne okozzon nehézséget a bejutás,
 • köztudatba berögzült szokások támogassák a kiválasztott helyszínt.

/A Szikszói Többcélú Kistérségi Társulásnál a fenti szempontok figyelembe vételével 3 mikro térségi központ alakult, melyek központjai: Szikszó, Homrogd, Halmaj/

A rendezvénysorozat kiválasztott helyszínei, megfelelő tárgyi és nem utolsó sorban személyi feltételeket tudtak biztosítani, a toborzási tájékozató tartására, illetve az azt követő kiválasztási folyamat részeként sorra kerülő interjúztatáshoz és képesség felmérő tesztek /általános és képzés specifikus szakmai írásbeli kérdéssor kitöltetéséhez/ megíratásához, szóbeli elbeszélgetésekhez.

A tájékoztató nappal egybekötött toborzás sikeresnek mondható, mivel a 22 település közül több, mint a fele /12 település/ képviselte magát a meghirdetett toborzási és kiválasztási eljárásban /54%/.

A legtöbb jelentkező korcsoport szerinti besorolás alapján 46- 55 éves korosztály közül került ki, összesen: 31 fő, ezt követte a 36- 45 évesek korosztálya 29 fővel.

A 18- 25 éves korosztály a harmadik helyes dobogót vitte a Dobbantó program érdeklődői rétegében a maga 25 résztvevőjével.

A 26-35 éves korosztály 19 fő, míg az 56-60 éves korosztály közül 4 fő érzett lehetőséget a programban. 2 fő nem nyilatkozott koráról. 2. ábra szemlélteti a jelentkezők korcsoport szerinti besorolását nemenként és helyszínenként

2. ábra

Jelentkezők korcsoport szerinti besorolása nemenként és helyszínenként

Saját szerkesztésű táblázat, adatok felhasználásának forrása: Dobbantó/Jelentkezési lap

 

A részvevői létszám tekintetében a három programhelyszínekre 111 főt sikerült összesen regisztrálnunk, akik a programmal kapcsolatos információk meghallgatásán túl, részt vettek a kiválasztási folyamatban is.

A legtöbb jelentkező a Halmajról érkezett 48 fővel, ezt követte 20 fővel Szikszó, majd 18 fővel Homrogd.

Aszalói lakosok közül 7 fő, míg Rásonysápberencsről 4 fő képviselte magát.

A legkevesebb jelentkező Kázsmárkról és Selyebről érkezett 3-3 fővel, utánuk Gagyvendégi, Léh 2-2 fővel, és végül Szentistvánbaksa, Felsődobsza és Monaj a maga 1-1-1 főjével mérettette meg magát a kiválasztás során.

A fent említett 12 településről a 3 toborzási és kiválasztási helyszínen /Szikszó, Halmaj és Homrogd a következők szerint alakult a résztvevők eloszlása a képzési típusok figyelembe vételével. /3. ábra/

3. ábra

Képzési Típusra jelentkezők megoszlása toborzási helyszínenként

Saját szerkesztésű táblázat, adatok felhasználásának forrása: Dobbantó/Jelentkezési lap

 

 A 2011.07.06-án Szikszón tartott programon összesen 12 fő vett részt.

A 2011.07.12-én eltérő időpontban és helyszínen történő toborzási és kiválasztási folyamaton Halmajon 75 fő, Homrogdon 24 fő képviselte magát.

Szikszón 9 fő jelentkezett a betanított környezetvédelmi munkás és kisgépkezelői tanfolyamra, míg a pedellusra 3 fő kívánt sikeresen pályázni.

Míg Halmajon 31 fő, Homrogdon 7 fő jelentkezett betanított környezetvédelmi munkás és kisgépkezelői tanfolyamra, addig a pedellusi képzésbe részt venni kívánók száma Halmajon 44 fő, Homrogdon pedig 17 fő volt.

Érdekességkép megjegyezendő, hogy a halmaji és homrogdi helyszíneken voltak olyan férfi jelentkezők, akik a pedellusi szakmát tartották leginkább hozzájuk közelebb állónak és látták benne a kedvezőbb elhelyezkedési lehetőségeiket, de megfordítva is igaz volt, azaz női jelentkező inkább a férfiasabb szakmát tartotta esélyesebbnek a jelentkezésekor és ezért pályázta meg ezen területet.

 

TANFOLYAM BEMUTATÁSA

Betanított környezetvédelmi munkás és kisgépkezelő tanfolyam kezdési időpontja 2011. augusztus 24.-e volt, az 1080 órás tanfolyam 2012. május 08.-án fejeződött be

A kiválasztási folyamat eredményeként, a képzési programba bekerült 12 főből, 8 egyén szikszói, a többi 4 fő; kázsmári, aszalói, selyebi, halmaji lakos volt. A fentiek figyelembe vételével egyértelmű volt, hogy a program megvalósulásának helyszínéül Szikszó városa fog otthont adni. Említésre méltó, hogy a kis csapat részvevői között 1 nő is erősítette a képzés során kialakult amúgy is igen családias légkört és csapatszellemet.

A kiválasztott hallgatókat megvizsgáltuk korcsoporti összetétel és iskolázottság alapján is.

A résztvevők egyik harmada a fiatal korosztályból kerül ki, egy másik harmad 35-50 év közöttiek táborát képviselte, a harmadik harmad az idősebb, de még aktív korú rétegből tevődött össze.

Megoszlás szempontjából így elmondhattuk, hogy jól differenciált a csoport.

Az iskolázottság alapján a csoport egyik fele /6 fő/ rendelkezett már középfokú iskolai végzettséggel, míg a másik fele /6 fő/ 8. osztályos végzettséget tudhatott magáénak.

A képzés elméleti óráinak, infrastrukturális szempontokból kiváló, minden résztvevő számára könnyen megközelíthető, egy a belvárosban található berendezett tanszoba nyújtott optimális feltételeket, míg a gyakorlati tudás elsajátítása a szikszói önkormányzat városgazdálkodási cégének a /TURUL PROVINCIA KFT./ feladat ellátási területein történt meg.

A képzés eredményességét felmérő vizsgán 11 fő adhatott számot megszerzett ismereteik színvonaláról, melyen a 12 főből 11 fő tett kiváló szinten eleget, mivel igazolatlan távollétei miatt 1 fő sajnos még a képzési időszak felénél lemorzsolódott.

 

A pedellus tanfolyam kezdési időpontja 2011. november 10.-e volt, az 930 órás tanfolyam 2012. május 17.-én fejeződött be

A kiválasztási folyamat eredményeként, a képzési programba bekerült 12 főből, 10 egyén halmaji, a többi 2 fő; homrogdi és szikszói lakos volt. A fentiek figyelembe vételével egyértelmű volt, hogy a program megvalósulásának helyszínéül Halmaj Község fog otthont adni.

A kiválasztott hallgatókat megvizsgáltuk korcsoporti összetétel és iskolázottság alapján is.

A csoport majd fele a 16-25 éves korosztályból kerül ki, míg egy másik jelentős kör 46-60 év közöttiek táborát erősítette.

Az iskolázottság alapján látható, hogy 7 fő középfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, míg a fennmaradó 5 fő, 8. osztályos iskolai végzettséget tudhatott magáénak.

A képzés elméleti óráinak, infrastrukturális szempontokból kiváló, minden résztvevő számára könnyen megközelíthető, Közoktatási Intézmény, a halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközis Óvoda adott otthont.

A gyakorlati helyszínek kiválasztásakor fő porítást jelentet annak figyelembe vétele, hogy több Intézményt, Tagintézményt felkeresve olyan optimális helyszínt találjunk a gyakorlati időszakra, hogy azon túlmenően, hogy a térségben található Intézmények nyitottságot mutattak a program sikeres megvalósulásának, fő céljának az eléréséhez, de ténylegesen létrejöhessen egy szoros, kölcsönös segítségnyújtás is a részükre, mellyel a mindennapi operatív szakmai feladatokba történő bekapcsolódásukkal a „pedellus hallgatóknak a munkavégzésük könnyebb lehetett.

Példaértékű együttműködés jót ezáltal létre az alábbi települések Intézményeivel:

Léh- , Általános Iskola /2 fő/, Halmaj- Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközis Óvoda /2 fő/, Felsődobsza- Bárczay Gábor Általános Iskola, Körzeti Óvoda /4 fő/, Szikszó- Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Városi Óvoda /3 fő/, Homrogd- Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda /1 fő/.

A képzés eredményességét felmérő vizsgán 11 fő adhatott számot megszerzett ismereteik színvonaláról, melyen a 12 főből 11 fő teljesítetett megfelelő szinten, mivel igazolatlan távollétei miatt 1 fő sajnos még a képzési időszak felénél lemorzsolódott.

 

MUNKATAPASZTALATSZERZÉS/TOVÁBBFOGLALKOZTATÁS

A „Betanított környezetvédelmi munkás és kisgépkezelők” esetében a munkáltató választásánál könnyű dolgunk volt, mivel az gyakorlati ismeretek elsajátításánál, már célzottan ilyen munkáltatónál töltötték tanuló idejűket, így ezen 3 fő a szikszói önkormányzat városgazdálkodási cégénél a TURUL PROVINCIA KFT.-nél került elhelyezésre a 6 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak alatt.

A Pedellusok esetében kissé összetettebb és nagyobb kihívást jelentő feladat volt, mivel a gyakorlati képzés során helyet biztosító iskolánál, már elkezdődött a nyári szünidő, a program megvalósulásának csúszása miatt. Náluk a szakmai prioritásokat figyelembe véve a Szikszói Kistérség nyári táborában folytathatták tevékenységüket, mely az EZÜST GÁZLÓ SPORT ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. üzemeltetése alá vont.

 

ÖSSZEGZÉS

A Szikszó Kistérség vonatkozásában Türr István Képző és Kutató Intézet, mint Főpályázó által elnyert TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2012-006 pályázati azonosítóval ellátott, „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések Komplex munkaerő-piaci programok megvalósítása az Észak-magyarországi Régió 4 leghátrányosabb helyzetű kistérségében” elnevezésű pályázat megvalósításának sikeréhez nagyban hozzájárult a két konzorciumi partner a Régió Feljesztéséért Alapítvány és a Regionális Civil Központ Alapítvány, kimagasló szakmai munkája és támogatása.

Külön kiemelendő az a példaértékű együttműködés, melyet a Szikszói Önkormányzat, továbbá a gyakorlati helyszíneket biztosító Intézmények vezetői, tereptanárai tanúsítottak ezen hosszú hónapok alatt. Meglátásunk szerint ezen időszak alatt kialakult szakmai és emberi kapcsolatok, mindegyik érintett fél részére kellemes és tanulságos tapasztalatokat adott, megteremtve ezzel újabb lehetőségek partnerkapcsolati bizalmát.

 

vissza